--- سایت در حال بروزرسانی است ---

پشتیبانی

شماره تماس های خدمات پس از فروش:

025-33342674 

025-33343120-1 (داخلی 109)

تماس با ما

اطلاعات تماس

تلفن: 1-33343120-025

آدرس : قم،شهرک صنعتی شکوفه،فاز 2،خیابان بروجردی،بلوار کلاهدوز،خیابان 5

ارزیابی اقتصادی راهكارها و منافع ارتقاي بازدهي انرژي در كولر آبي

يكي از عوامل مؤثر در كاهش اضافه تقاضاي برق مصرفي ارتقاي بازدهي لوازم و تجهيزات مصرف كننده برق
است. در اين راستا، سازمان بهره وري انرژي ايران (سابا) سياست حمايت از توليدكنندگان لوازم خانگي و از
جمله كو لر آبي را در دستور كار قرار داده است . هدف از اين مقاله امكان سنجي و ارزيابي هزينه ها و منافع
ارتقاي بازدهي كولر آبي است . با اين هدف، اولا امكان پذيري ارتقاي بازدهي انرژي در كولرهاي آبي ارزيابي
شده، ثانياً افزايش هزينه تمام شده كولر آبي ارتقا يافته برآورد شده و ثالثاً منافع اقتصادي اين اصلاح تخمين
زده مي شود. نتايج اين مطالعه دلالت بر آن دارد كه اولاً با توجه به فناوري موجود به راهكارهايي شدني جهت
ارتقاي بهره وري انرژي در كولر آبي وجود دارد و ثانياً منافع اين كار به مراتب بيش از هزينه هاي آن است .
نكته مهمي كه بايد مورد توجه قرار گيرد اين است كه پرداخت يارانه جهت ارتقاي بازدهي انرژي بخشي از
لوازم كار را مهيا مي كند ولي بدون رعايت ساير مؤلفه هاي مؤثر (نظير تأمين خدمات تحقيق و توسعه، افزايش
آگاهي مصرفكنندگان از منافع اين طرح و رفع موانع غير مالي تغييرات)، اثرگذاري آن محل ابهام است.
حدود 30 درصد از توليد الكتريسيته هنگام استفاده از لوازم خانگي به مصرف م يرسد. اينكه كارايي اين
وسايل از حيث مصرف انرژي چه ميزان باشد تأثير مستقيمي بر ميزان برقي دارد كه بايد توليد شود. علاوه بر
اين، ميزان آلايند ههايي كه در فضا منتشر مي شود و بالاخص دي اكسيد كربن موجود در هوا به طور مستقيم
تحت تأثير كارايي استفاده از برق است.
براي مثال اگر بتوان كارايي لوازم خانگي را 30 درصد افزايش داد نياز به توليد برق در كشور به طور
متوسط 10 درصد كاهش مي يابد و ميزان 10 درصد از آلاينده هايي كه در اثر كاركرد نيروگاهها در هوا منتشر
مي شود تقليل مي يابد و به همين مقدار تبعات خارجي (شامل آثاري كه بر محيط زيست انسان و سلامتي
خود انسان دارد) كنترل م يشود. علاوه بر اين 10 درصد از هزين ههاي لازم جهت سرماي هگذاري در توليد برق
آزاد مي شود و امكان تهيه ساير كالاهاي عمومي و خصوصي فراهم مي گردد.
يك نكته فوق العاده مهم در اين ارتباط آن است كه به طور عادي براي كنترل آلاينده ها دولت و مردم
بايد هزينه هاي زيادي انجام دهند، حال آنكه كاهش انتشار آلايند هها در فضا از طريق ارتقاي بازدهي لوازم
خانگي با سرمايه گذاري صفر و حتي منفي حاصل م يشود و اين نكته از حيث اقتصادي (كه دغدغة اصلي آن
كميابي و تخصيص منابع كمياب ميان نيازهاي نامحدود است) از اهميت بسزايي برخوردار است.
با تشخيص اين اهميت، از دهة 1980 كشورهاي مختلف دنيا شروع به برنام هريزي و سياستگذاري جهت
ارتقاي كارايي لوازم خانگي نمودند و دستاوردهاي قابل توجهي به دست آوردند. براي مثال، كانادا قانون
كارايي انرژي را براي تجهيزاتي وضع نمود كه 73 % از كل انرژي مصرفي خانگي را استفاده م يكنند. نتايج
اجراي قانون مذكور بدين شرح است: 21 درصد كاهش در انرژي مصرفي ماشينهاي لباسشويي و خشك
كن ها، و 29 تا 38 درصد كاهش در مصرف انرژي يخچالها، فريزرها، و ظرفشويي ها ...

دانلود پی دی اف مقاله

TOP